נוטריון

רקע – פעילות נוטריון:

פעילות נוטריון בירושלים ובכלל, מוצאת ביטויה עוד בתקופת התנ"ך שם שימשו סופרי המלך והמורשים לחתום בחותם המלך כנוטריונים. משרת הנוטריון התמסדה ברומא העתיקה, ובארץ ישראל אנחנו יודעים על השימוש שנעשה בה בתקופת השלטון העת'מני וההכרה שהעניק המנדט הבריטי במשרת הנוטריון. בשנת 1976, התקבל בישראל חוק הנוטריונים, אשר חוקק על בסיס אמנת האג (להלן: "האמנה") מיום 5 לאוקטובר 1961 hague Convention Abolishing the Requirement for Legalization for Foreign Public.

האמנה מפרטת את הדרכים באמצעותן מסמך שהופק באחת מהמדינות החתומות על האמנה יכול להיות מאושר ולקבל הכרה משפטית בשאר המדינות החתומות על האמנה, באמצעות אישור שנקרא "אפוסטיל". על האמנה חתומה ארה"ב, חלק ממדינות אמריקה הלטינית, רוב מדינות אירופה ואוקראינה, וכן רוב מדינות אסיה ואפריקה. את רשימת המדינות שהצטרפו לאמנת האג ניתן לראות בכתובת :

www.mfa.gov.il/MFAHeb/Sherut/Mismachim+Tziburim/HagueCountries.htm

תפקידיו של הנוטריון:

תפקידי הנוטריון מוסדרים במסגרת סעיף 7 לחוק הנוטריונים, התשל"ו-1976 הקובע כדלקמן:

נוטריון מוסמך VI • לאמת חתימה על מסמך;

 • לאשר שהחותם על מסמך, בשם זולתו, היה מוסמך לכך;

 • לאשר נכונותו של העתק מסמך;

 • לאשר נכונותו של תרגום מסמך;

 • קבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת;

 • לאשר שאדם פלוני חי;

 • לאשר נכונותה של רשימת מצאי;

 • לערוך העדה של מסמך סחיר;

 • לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת שהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה או מותרת ע"פ דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר;

 • להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר;

 • לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנכרת לפני הנישואין;


לנוטריון סמכויות נוספות, מעבר לסמכויותיו המוצאות ביטוין לעיל במסגרת סעיף 7 לחוק הנוטריונים, והן:
סעיף 22 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965, מסמיך נוטריון לעשיית ורישום צוואה בפני רשות וקובע את מעמדו של הנוטריון לעניין זה (במסגרת ס"ק (ז)), כדין שופט.
סעיף 28.כה (ב) לחוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981, קובע כי בקשה לאישור עמותה לאימוץ בין ארצי יש לצרף חוו"ד משפטית בדבר הליכי האימוץ הנהוגים במדינות שבהן מבקשת העמותה לפעול, ויצורפו לה החוקים הנוגעים בדבר של אותן המדינות, כשהם מתורגמים לעברית באישור נוטריון.

התוצאות של פעולה נוטריונית:

אישורו של נוטריון לפי חוק הנוטריונים ותקנות הנוטריונים, תהיה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיה נוספת, לדברי הנוטריון ולמעשיו ולדברי אחרים ולמעשיהם שאמרו או עשו לפניו, הכל כאמור באישור (חוק הנוטריונים סעיף 19).

צורת המסמך הנוטריוני:

צורת העדת המסמך הנוטריוני ואישורו מוסדרת במסגרת תקנות הנוטריונים, תשל"ז-1977, התקנות קובעות בין השאר כי אישור נוטריוני ייחתם על ידי הנוטריון ויוטבע בחותמו (חותם לחץ עשוי מתכת). וכי במידה והאישור הנוטריוני יכלול גיליונות אחדים, יחוברו הגיליונות יחד בסרט אדום יודבקו בתו אדום אשר עליו יוטבע חותם הנוטריון.

אגרת הנוטריון:

התשלום בעד פעולת הנוטריון הנו קבוע ומוסדר בהודעת הנוטריונים (שכר שירותים), התשע"א-2011 (להלן: "ההודעה") ומחייבת את כל הנוטריונים בארץ. את הודעת הנוטריונים (שכר שירותים) ניתן לראות בין השאר באמצעות האינטרנט באתר משרד המשפטים > נוטריונים > שכר שירותי נוטריונים. בכתובת : www.justice.gov.il , או בכתובת: www.justice.gov.il/MOJHeb/Noteryonim/schar_sherotim_noteryonim.htm לא לשכוח, לשכר הנוטריון יש להוסיף מע"מ כחוק.

לפיכך, בטרם פנייתך לנוטריון, באפשרותך לדעת מה תהיה העלות הכרוכה בקבלת השירות הנוטריוני