Gilad Ben Ami ADV. & Notary

Arbitrator & Mediator

טלפון

02-5002599

  • פוליגרף    מוסד הבוררות הוא מוסד עתיק וידוע עוד מימי החוק הרומי בשנת 1968 חוקקה הכנסת את חוק הבוררות. בוררות היא שיטה אלטרנטיבית ליישוב סכסוכים, בה צדדים למחלוקת מסכימים להציג את עמדותיהם בפני בורר אובייקטיבי, על מנת שיכריע בסכסוך תלוי ועומד ביניהם. הבורר מחויב להכריע בסכסוך שלפניו ובמובן זה דומה הבורר לשופט ושונה ממגשר שאינו רשאי להכריע […]