Gilad Ben Ami ADV. & Notary

Arbitrator & Mediator

טלפון

02-5002599

גישור

גישור הוא שיטה ליישוב סכסוכים באמצעות הסדר המקובל על ידי כל הצדדים.

ההליך הנו וולנטרי, והצדדים שותפים מלאים לתהליך, כך שבכוחם לשלוט בכל שלב בו, מתוך מטרה להגיע להסדר ראוי והוגן בין הצדדים באמצעות מגשר מוסמך.

המגשר אשר סמוך על הצדדים מחוייב לניטרליות, ומשתמש בכלים רבים לצורך הגעת הצדדים לעמק השווה וקידום האינטרסים של כלל המעורבים, כך שבניגוד לניהול הליך משפטי בו כאשר אחד הצדדים זוכה, הרי שהצד השני מפסיד, בסופו של הליך הגישור, שני הצדדים יוצאים נשכרים.

ניהול הליך הגישור מתבצע בפגישות נפרדות וכן בפגישות משותפות של הצדדים, בהתאם להחלטתו של המגשר ובהתאם לשיתוף הפעולה של הצדדים ועומק המחלוקת שביניהם.

יתרונות הליך הגישור רבים, ביניהם:

 • החלפת הליך משפטי מסורבל ויקר בהליך פתוח.
 • קיום דו שיח בין הצדדים במקום הליך אדברסרי.
 • שליטה של הצדדים בהליך.
 • בחירת המגשר על ידי הצדדים.
 • יתרונות המגשר המקצועי בתחום המחלוקת.
 • עלות נמוכה ביחס לניהול הליך משפטי מורכב ויקר, וללא צורך בתשלום אגרות.
 • מהירות גבוהה ביחס להליך משפטי (ניתן להגיע בתוך מספר פגישות להסכם).

בוררות

בוררות הוא הליך תחליפי לביהמ"ש, בו משמש הבורר סמכות שיפוטית לצורך הכרעה במחלוקת שבין הצדדים, ובסופו פוסק הוא "פסק בוררות" אשר לרוב מאושר בביהמ"ש ומקבל תוקף של פס"ד.

בניגוד לגישור, בו המגשר אינו מסוגל להגיע לכדי הכרעה בסכסוך, הרי שבורר (או מספר בוררים ביחד) מגיעים לכדי הכרעה בסכסוך.

סמכויות הבורר קבועות בחוק הבוררות 1968 תשכ"ח.

עד לשנת 2008 לא ניתן היה לערער על סמכותו של הבורר, ולמעשה החלטתו היתה סופית. כאמור בשנת 2008 תוקן החוק כך שניתן לערער על פסיקתו של הבורר בהתקיים תנאים מסויימים.

ערכאת הערעור יכולה להיות במישור של ערעור בפני בורר נוסף או לחלופין בר"ע בפני בית המשפט.

תיקון החוק מציב מספר תנאים לקיום הערעור, כאשר בבסיסו נדרשת הסכמת הצדדים מראש על האפשרות לערער על החלטת הבורר. (וכן תנאים מצטברים נוספים כגון ניהול פרוטוקולים של ישיבות הבורר)

הבוררות יכולה להיות בהסכמת הצדדים אשר קבעו באמצעות סעיף בחוזה אשר נכרת ביניהם את הדרך לפתרון סכסוך עתידי באמצעות בורר מוסכם או לחלופין באמצעות מינוי בורר עתידי בין אם באמצעות לשכת עו"ד או באמצעות ב"כ, או לחלופין דרך מינוי בורר באמצעות ביהמ"ש

החוק דורש הסכם בכתב בין הצדדים למינוי בורר שאחרת הדרך למינוי היא באמצעות ביהמ"ש.

יתרונות הבוררות רבים:

 • ניהול מהיר של ההליך בניגוד לניהול ההליך בביהמ"ש
 • מינוי בורר או מספר בוררים המקובלים על הצדדים.
 • עלות נמוכה מניהול ההליך בביהמ"ש
 • אין צורך בתשלום אגרות
 • בורר מקצועי בתחומו הבקיא בתחום המחלוקת.
 • אפשרות לערער על החלטתו כאמור.