Gilad Ben Ami ADV. & Notary

Arbitrator & Mediator

טלפון

02-5002599

*הסכמים מסחריים
*הסכמים רשתיים
*ליווי ויעוץ משפטי
*הסכמי רכש/מכירה
*מקרקעין
*דיני חברות
*מסחר בינלאומי
*רישום סימני מסחר
*קניין רוחני

במשרדנו מחלקה מסחרית לטיפול שוטף בתחום המסחרי בישראל ובארה"ב, תוך שיתוף
פעולה עם משרדי עורכי דין בארה"ב.

משרדנו מציע פתרונות לאנשי עסקים המבקשים להרחיב את עסקיהם אל מחוץ לגבולת
ישראל על כל המשתמע מכך, לרבות הקמת החברות, ניסוח הסכמים בינלאומיים, רישום
זכויות מסחריים והגנה על פטנטים בארץ ובעולם.
כמו כן, טיפול ורישום זכויות במקרקעין, העברת נכסים, וניסוח הסכמים מסחריים ליחידים,
לחברות ולרשתות.